Stavba domku na stromě

82% of 100%

Jestliže si na zahradě postavíte domek na stromě, můžete tím zároveň naučit děti lásce k přírodě. Takový domek se samozřejmě staví ve větvích stromu a má podlahu, která zároveň slouží jako nosný rám. Domek na stromě má otevřenou terasu a leze se do něho po pevných schodech, pevném žebříku nebo provazovém žebříku.

Bezpečnost
Zajistěte, aby měl domek na stromě robustní konstrukci. Dejte si načas. Přesný způsob stavby bude záviset na situaci ve vaší zahradě, ale jako vodítko můžete použít tento postup s pokyny. Při volbě materiálu můžete vybírat z různých druhů dřeva.

Potřebné materiály
Prkna, dřevěné trámy, střešní tašky nebo vlnitý plech.

 1. Výběr stromu

  Zvolte strom se správnou strukturou a ujistěte se, že je zdravý – tento krok je nezbytný, aby měl váš domek na stromě robustní, pevnou konstrukci. Mezi vhodné druhy stromů patří buk, dub, javor a velké jedle. Vhodným základem pro váš domek bude strom se pevným, masivním kmenem, silnými větvemi a hlubokými kořeny, které drží pevně v zemi. Strom by neměl vykazovat žádné známky nemocí nebo parazitů, které by mohly oslabit základ domku. Pokud si nejste jisti, zda je váš strom vhodný, bylo by moudré poradit se s odborníkem. Odborník se vyzná ve všech záležitostech ohledně ochrany stromů a zvládání nemocí i parazitů a může vám pomoci s výběrem vhodného stromu, než začnete stavět svůj domek!

 2. Zjistěte, zda potřebujete povolení

  Před zahájením práce zjistěte, zda ke stavbě domku na stromě potřebujete povolení. V případě potřeby se obraťte na městský úřad a zjistěte, zda existují nějaké místní předpisy, zákony nebo jiná nařízení, která by se mohla týkat vašeho domku na stromě, například omezení výšky. Než začnete stavět domek, možná budete muset požádat o povolení. Možná existují také nějaké předpisy týkající se chráněných stromů ve vaší zahradě.

  Dále je vhodné nejprve kontaktovat sousedy; předejdete tím pozdějším stížnostem a pomůže vám to udržet si dobré vztahy. Domek na stromě by mohl narušovat výhled z jejich domů, nebo by mohl mít výhled do jejich pokojů a narušovat jejich soukromí. Také byste měli kontaktovat pojišťovnu, abyste ověřili, zda se na domek na stromě vztahuje vaše majetkové pojištění. Není-li tomu tak, veškeré ztráty nebo škody způsobené domkem na stromě nebudou pojištěné.

 3. Zvolte vhodné místo

  Až si vyberete nejvhodnější strom, můžete se rozhodnout, jaký typ domku na stromě chcete postavit. Pro standardní domek o rozměrech 3x3 metry zvolte strom s kmenem o průměru alespoň 30 cm. Průměr můžete vypočítat tak, že měřicím pásmem změříte obvod kmenu v místě, kde chcete postavit domek. Potom vydělte naměřený výsledek číslem π (3,14) a dostanete průměr. Také je důležité nejprve určit, jak bude základna domku umístěna na stromě. Pečlivě vyměřte, na jakých místech bude zapotřebí vyříznout výřezy pro kmen a větve. Kolem kmenu a větví nechte dostatek volného místa. Tloušťka nosných trámů bude záviset na konkrétní situaci a velikosti plošiny.

 4. Opora domku na stromě

  Oporu domku na stromě lze vyřešit několika způsoby. Ať zvolíte jakýkoli způsob, pamatujte na to, že strom se bude ve větru pohybovat ze strany na stranu. Proto zajistěte, aby tyto pohyby domek nijak nepoškodily. Můžete vybírat z různých způsobů opory domku na stromě:

  1) Přišroubování ke stromu
  Tento způsob znamená, že nosné trámy plošiny se přišroubují přímo ke kmenu stromu. Jedná se o nejběžnější způsob opory plošiny. Ale v tomto případě také dojde s velkou pravděpodobností k poškození stromu, i když riziko lze minimalizovat použitím vhodných materiálů.

  2) „Plovoucí“ způsob
  Při použití tohoto způsobu je domek pomocí provazů, lana nebo řetězů zavěšený na pevných, výše rostoucích větvích. Není však vhodný pro všechny druhy stromů a není určen k zajišťování opory těžkých domků. Je ideální například pro samotnou plošinu bez těžké nástavby.

  3) Použití nosných sloupů
  Nosné sloupy jsou zapuštěny do země blízko stromu a nejsou připevněny přímo ke stromu. Kolem plošiny byste měli nechat spoustu volného místa, aby se strom mohl volně pohybovat ve větru. Tento způsob téměř jistě nijak neublíží stromu.

 5. Přístup k domku na stromě

  Než začnete stavět domek na stromě, nejprve byste měli rozhodnout, jak se do něho poleze. Pamatujte na bezpečí svých dětí! Zvolený přístup musí být robustní a bezpečný. Lze ho realizovat několika způsoby:

  1) Provazový žebřík
  Tento typ žebříku lze vyrobit z provazu a řady krátkých příčlí, které jsou jedna po druhé připevněny k provazu až na zem. Na lezení po provazovém žebříku si musíte zvyknout, při šplhání vzhůru se může trochu houpat.

  2) Pevný žebřík
  Toto je standardní žebřík, který můžete koupit kdekoli. Poskytuje rychlý a snadný způsob, jak se dostat do domku na stromě.

  3) Pevné schody
  Pevné schody představují nejbezpečnější způsob přístupu do domku na stromě. Pokud se rozhodnete použít pevné schody, bylo by vhodné opatřit je bočním madlem nebo zábradlím kvůli větší bezpečnosti.

 6. Překážky

  Měli byste postavit domek na stromě kolem větví, které mu překážejí, nebo by bylo nejlepší je odstranit? Překážky mohou ovlivnit rozvržení domku. Úprava návrhu podle nepravidelného tvaru stromu se může často jevit jako problematická. Ale až skončíte, budete se moci s uspokojením ohlédnout za odvedenou prací!

 7. Bezpečnost především

  Než začnete stavět domek na stromě, uvědomte si, že mezi největší nebezpečí patří riziko pádu. K omezení tohoto rizika můžete přijmout následující opatření:

  1) Nestavte domek na stromě příliš vysoko
  Domek postavený příliš vysoko může být nebezpečný, pokud bude používán dětmi. Proto nestavte plošinu výše než v 1,5 až 2,5 metrech.

  2) Postavte kolem plošiny ochranné hrazení nebo zábradlí
  Ochranné hrazení nebo zábradlí kolem plošiny pomůže zabránit tomu, aby děti vypadly. Ochranné hrazení nebo zábradlí kolem plošiny by mělo mít výšku 70 až 90 cm a rozestupy mezi svislými sloupky nejvýše 10 až 15 cm.

  3) Pokryjte zem měkkým povrchem
  Plochu pod domkem na stromě můžete pokrýt měkkým přírodním materiálem, například dřevěnou drtí. Takový materiál sám o sobě nezabrání pádu, ale zajistí měkký dopad!

 8. Upevňovací body

  Strom s větvemi ve tvaru V nabízí velmi pevnou oporu domku; znamená to, že máte čtyři upevňovací body místo pouhých dvou. Vyvrtejte otvory ve čtyřech upevňovacích bodech na protějších větvích. Použijte 10mm vrták a zajistěte, aby byly otvory vodorovné a ve stejné výšce (A). Kdyby nebyly upevňovací otvory správně vyrovnané, mohlo by se stát, že plošina by nebyla v rovině.

 9. Nosné trámy

  Změřte vzdálenost mezi upevňovacími otvory po obou stranách větví stromu a vyznačte vzdálenost (A) na dvou nosných trámech. Ujistěte se, že tato vzdálenost je stejné na pravých i levých stranách nosných rámů. Začněte tímto vztažným bodem, nakreslete 5cm čáru doleva a doprava (celková délka 10 cm) a označte konce této čáry. Totéž proveďte na druhém konci trámu. Vyvrtejte 12mm otvory na obou stranách označených konců čáry, kterou jste nakreslili. Potom kmitací pilou vyřízněte mezi oběma vyvrtanými otvory štěrbinu o šířce 12 mm. Je to nutné proto, aby se mohl strom volně pohybovat ve větru, aniž by se rozštěpil kmen stromu nebo se poškodila plošina.

 10. Nosné trámy (pokračování)

  Připevněte ke stromu do vyznačené výšky dva nosné trámy pomocí čtyř vrutů s hranatou hlavou (vrutů do dřeva se šestihrannou hlavou) o velikosti 12 mm a délce 200 mm. Mezi vruty a nosný trám vložte podložky. Opakujte tento postup s druhým nosným trámem na opačné straně kmenu stromu. Ujistěte se, že oba nosné kmeny jsou ve stejné výšce a navzájem souběžné. Předvrtáním upevňovacích otvorů zabráníte rozštěpení kmenu, větví a nosných trámů. Pokud má domek na stromě poměrně velkou celkovou hmotnost, měli byste zvážit použití silnějších a pevnějších nosných rámů.

 11. Příčné trámy

  Namontujte čtyři příčné rámy 50x150 mm tak, aby měly stejné rozestupy a byly navzájem souběžné. Připevněte tyto příčné trámy pomocí vrutů do třískových desek o délce 80 mm. Potom ke koncům těchto čtyř příčných trámů připevněte dva trámy 50x150 mm pomocí vrutů do třískových desek o délce 80 mm. 

  Upozornění: plošina musí být v pravém úhlu k oběma nosným trámům, jinak nebudou podlahová prkna rovná; tato prkna se upevňují později.

 12. Nosné konzoly rámů

  Pomocí osmi nosných konzol připevněte plošinu k příčným trámům. Ujistěte se, že celá konstrukce je dokonale vodorovná a všechny rohy mezi trámy svírají pravé úhly. Namontujte čtyři nosné konzoly na obě strany plošiny.

 13. Nosné trámy pod plošinou

  Plošina je stále trochu nestabilní, ale zpevníme ji dvěma nosnými trámy 30x100 mm. Tyto trámy se upevňují dvěma konzolami k vrchní straně plošiny. Připevněte spodní strany nosných trámů k větvím stromu.

  Ořízněte vrchní strany nosných trámů na potřebnou velikost v úhlu asi 45°, záleží na vaší konkrétní situaci. Připevněte nosné trámy k vnitřní straně plošiny; opět použijte dvě nosné konzoly. Na spodní straně připevněte společně oba překrývající se nosné trámy pomocí šroubu nebo závitové tyče M8 o délce 100 mm. Mezi nosné trámy a šrouby vložte podložky.

 14. Instalace podlahových prken domku na stromě

  Zjistěte, kde v prknech podlahy je třeba vyříznout otvory, kterými budou čistě procházet kmen a větve. Mezi prkny nechte asi 10mm rozestupy. V případě potřeby vyřízněte kmitací pilou kruhové otvory v místech, kterými mají procházet kmen a větve. Konce podlahových prken připevněte alespoň dvěma šrouby. K této práci použijte štafle nebo žebřík a čistě upravte povrch, aby z něho nevyčnívaly třísky.

 15. Ohrazení

  Do každého rohu plošiny upevněte 80cm podpěry pro hrazení. Rohy hrazení vyrobte ze dvou kusů dřeva 60x10 mm. Chcete-li, můžete použít silnější dřevo, ale pamatujte, že stabilita je závislá také na celkové hmotnosti. Připevněte tyto kusy dřeva na místo pomocí šroubů procházejících bočními stranami. Na vrchní strany těchto svislých podpěr upevněte madla zábradlí z kusů dřeva 60x10 mm. Ořízněte madla zábradlí na potřebnou velikost v úhlu 45° (viz detailní zobrazení v kroužku na obrázku). Potom přišroubujte madlo zábradlí nejprve k vrchním stranám podpěr a potom ke svislým sloupkům, mezi nimiž jsou rozestupy asi 10 cm. Všechny sloupky přišroubujte na místo vruty do třískových desek se zápustnou hlavou. Nejvyšší prioritou je bezpečnost, zejména když jde o (malé) děti!

 16. Pevné schody

  Postavte pevné, spolehlivé schody připevněné ke straně plošiny. Při výšce plošiny 2,5 metru budou schody v bezpečném úhlu, jestliže bude jejich spodek předsunut asi o 1,35 až 1,80 metru před vrcholem. Postavte schody s bočnicemi z prken 50x10 mm a stupni z prken 50x12 mm. Šířku a délku schodů musíte zvolit tak, aby odpovídaly vaší konkrétní situaci. Rozložte stupně mezi bočnicemi v rovnoměrných rozestupech a vyznačte jednotlivá místa připevnění. K bočnicím můžete přišroubovat špalky, k jejichž vrchním stranám potom přišroubujete stupně. Nebo můžete v bočnicích vytvořit drážky hluboké 25 či 30 mm, do nichž potom vtlačíte stupně. Ořízněte bočnice a stupně na správnou délku a připevněte je na svá místa lepidlem a vruty.

 17. Nástavba se třemi stěnami

  Domek na stromě můžete postavit v různých provedeních, například se třemi stěnami a střechou z vlnitého plechu. Ale také můžete jednoduše vytvořit střechu z pevné plastové fólie podpírané dřevěnými trámy, nebo můžete na plošinu připevnit malý stan.

 18. Rám ve tvaru A

  Vyrábíme domek na stromě s rámem ve tvaru A, jehož strany se svažují v úhlu 60°. Při stavbě tohoto typu domku můžete použít stejné sloupky jako dříve. Výšku a šířku budete muset přizpůsobit vaší vlastní situaci. Pokud musí střechou procházet jedna z větví, budete muset přidat další trám s příčným trámem.

 19. Vytvoření vodotěsné střechy

  Aby byla střecha domku stoprocentně vodotěsná, na rám ve tvaru A připevněte sponami silnou plastovou fólii ještě předtím, než namontujete střešní tašky nebo prkna.

 20. Dokončení domku na stromě

  K vrchní straně rámu ve tvaru A přišroubuje první střešní prkna a potom pod ně vsuňte další prkna. Přišroubujte střešní prkna na svá místa tak, aby se překrývala. Ořízněte přední a zadní stěnu na potřebnou velikost, v případě potřeby i s okny, a přišroubujte obě stěny k rámu ve tvaru A. Předvrtejte otvory pro vruty a použijte vruty se zápustnou hlavou, abyste dosáhli elegantního výsledku.

 21. TIP!

  Pokud chcete vyrobit domek na stromě, který bude odolný proti povětrnostním vlivům, nebo jen chcete, aby vypadal atraktivněji, měli byste zvážit nejen použití laku, ale také čínského dřevního oleje. Je netoxický a chrání dřevo. Používají ho profesionálové a patří mezi nejlepší přírodní povrchové vrstvy, jaké jsou k dispozici. Také můžete uvážit možnost, že natřete domek na stromě stejnou kombinací barev jako váš dům!

Hodnocení

Ohodnoťte tyto postupy s pokyny.

Stavba domku na stromě

4.1
4.1 of 5

2598 celkem

 • 5
  1577
 • 4
  410
 • 3
  153
 • 2
  83
 • 1
  375